Oluline info rehabilitatsiooni-
teenuste kohta

Enne, kui tuled meie juurde rehabilitatsiooniteenust saama, soovitame läbi lugeda mõned olulised põhimõtted, mida me teenuste pakkumisel järgime. Oleme alati valmis sulle kõike täiendavalt selgitama.

Kuidas on meie teenused korraldatud

Pakume rehabilitatsiooniteenuseid tööealistele psüühikahäirega inimestele ja nende peredele. Psüühikahäirena käsitleme psüühilist haigust, mis tähendab, et intellektipuudega inimestele me teenuseid ei paku.

Tööalase rehabilitatsiooni teenus on mõeldud tööealistele inimestele, kellel on psüühikahäire tõttu vähenenud töövõime ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks spetsialistide abi. Teenuse eesmärk on alati seotud sinu töö- või õppimisvõime parandamisega. Teenusele suunab Eesti Töötukassa juhtumikorraldaja ning selle eest tasub samuti töötukassa. 

Sul on õigus seda teenust saada, kui oled tööealine (vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) ning sul on puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime ja sa oled hõivatud - töötad, õpid, oled ettevõtja või ajateenistuja või otsid tööd (oled töötukassas registreeritud tööotsijana).

Kui tuled meie juurde teenusele, siis teeme kõigepealt sinuga koos tegevuskava. Tegevusplaanis lähtume sellest eesmärgist, mille oled töötukassas koos oma juhtumikorraldajaga paika pannud ja valime välja need teenused, mis sind kõige paremini aitavad.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on mõeldud inimestele, kes vajavad psüühikahäire tõttu igapäevaeluga toimetulekul spetsialistide tuge. Teenusele suunab Sotsiaalkindlustusameti teenuste konsultant ning selle eest tasub Sotsiaalkindlustusamet (SKA) vastavalt enda kehtestatud hinnakirjale. Meie juures on sul võimalik teenust saada, kui oled tööealine (vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) ning sul on puuduv töövõime või sul on puue või osaline või puuduv töövõime ning sa ei tööta, õpi ega ole registreeritud tööotsijana töötukassas.

Kui tuled meie juurde, siis teeme kõigepealt sinuga koos tegevuskava ja valime välja need teenused, mis sind kõige paremini aitavad.

Teenuseid pakuvad erialase väljaõppe saanud spetsialistid. Meil on multidistsiplinaarne ehk erinevate erialade esindajatest koosnev rehabilitatsioonimeeskond. Meeskonda kuuluvad psühholoog, vaimse tervise õde, sotsiaaltöötaja, tegevusterapeut, loovterapeut ja kogemusnõustaja. Kõik meie spetsialistid lähtuvad teenuse osutamisel oma professionaalsetest oskustest, valdkonda reguleerivatest õigusaktidest, tööalase rehabilitatsiooni osutamise koostöö põhimõtetest töötukassaga, lepingust SKA-ga ja meie teenuste korralduse põhimõtetest. 

Kui oled töötukassast või SKA-st saanud suunamiskirja rehabilitatsiooniteenusele ja soovid teenuseid saada meie juurest, siis võta meiega ühendust. Paneme sind järjekorda ja lepime kokku esimese kohtumise aja meie kontoris. Vajadusel saame kohtuda ka sinu kodus.

Esimesel kohtumisel osalevad kuni kolm rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti, nende hulgas sotsiaaltöötaja, kes saab sinu kontaktisikuks kogu teenuse saamise ajal. Tema käest saad küsida kõike, mis puudutab sinu rehabilitatsiooniprotsessi. Hea on teada, et sotsiaaltöötaja teenus sisaldab ka taustatööd (läbirääkimised ja aegade kokkuleppimine teiste spetsialistidega, sinuga kontakti hoidmine, vajaliku info otsimine jms). Osa sellest võib olla sinu jaoks n-ö nähtamatu töö, kuid tegu on siiski sotsiaaltöötaja teenusega.

Esimene kohtumine kestab ligikaudu tund. Arutame koos läbi sinu eesmärgid, valime välja teenused, mis sind kõige paremini toetavad ja teeme tegevuskava. Kindlasti tasub enne hoolega läbi mõelda, kas oled valmis tegevuskavas olevates tegevustes ja nõustamistes osalema. Meie saame olla sulle toeks, kuid tõeline taastumine algab eelkõige sinust endast.

Paneme paika ka selle, mis mahus sa mingit teenust saad. Kui hiljem tekib vajadus tegevuskava üle vaadata ja muudatusi teha, siis kokkuleppel sinu, meeskonna ja rahastajaga on see võimalik. Teeme koostööd ka teiste asutustega, kui me ise ei saa sobivat teenust pakkuda. Samuti on taastumise oluline osa koostöö sinu lähedastega. Teeme kokkuleppe, kellega võime sinu teenusel olemisega seotud infot vahetada.  

Sinu andmeid, mis on teenuse pakkumisega seotud, kogume klienditoimikus, samuti teevad spetsialistid sissekandeid elektroonilisse andmebaasi. Lähtume isikuandmete kaitse põhimõtetest, mida saad lugeda allpool. 

Teenuse maht ja kestus sõltub vastavalt töötukassa või Sotsiaalkindlustusameti rahastuse suurusest. Hea on silmas pidada, et spetsialisti töö sisaldab lisaks sinuga kohtumisele ka eel- ja järeltööd (nt dokumentide täitmine jms). Rehabilitatsiooniteenuse osa on ka meeskonna spetsialistide omavahelised arutelud. Need on vajalikud, et spetsialistid saaksid omavahel sinu rehabilitatsiooniprotsessi käiku kooskõlastada ning pakkuda sulle kõige sobivamat ja ajakohasemat toetust. 

Kui sa soovid mingil põhjusel teenust enne tegevuskavas märgitud lõpukuupäeva lõpetada (nt vahetada teenusepakkujat vms), siis anna meile sellest kindlasti teada. Kui sa ei ole kolme kuu jooksul teenust kasutanud, on meil õigus see lõpetada. 


Loe lisaks: ärakasutamise ennetamise meelespea


Kuidas me tagame sinu iskuandmete kaitse

Tugineme Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele, mis jagab isikuandmed kaheks: tavalisteks ja eriliigilisteks. Esimeste hulka kuuluvad nt ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber. Eriliiki isikuandmed on terviseandmed (sh vaimne ja füüsiline tervis), rassiline või etniline kuuluvus või ka näiteks majanduslikku toimetulekut näitavad andmed. Sulle teenust pakkudes puutume kokku nii sinu tavaliste kui ka eriliiki isikuandmetega, kuna meie teenus on otseselt nendega seotud (näiteks info sinu vaimse tervise kohta).

Meie töö on korraldatud nii, et sinu andmed on konfidentsiaalsed ja kaitstud. Kõigi töötajatega oleme sõlminud konfidentsiaalsuse kokkuleppe. Sinu andmetele pääsevad ligi vaid need Head Taastumise Teenused OÜ töötajad, kes on seotud sulle teenuse osutamisega ning kindlad kolmandad osapooled, kellele on selleks seadusega antud õigus ning kellel on samuti kohustus hoida andmeid konfidentsiaalsena.

Andmeid hoiustame infotehnoloogilises andmebaasis Rehasoft, kus on olemas kõik seadusega nõutavad andmete töötlemise turvameetmed. Paberkandjal olevaid isikuandmeid hoiame turvakapis.

Meie veebileht hetas.ee on loodud Voo platvormil. Voog kasutab küpsiseid, et meelde jätta kasutajate keele-eelistust, liikumist veebilehel ning loendada külastajate arvu. Me ei talleta kodulehe külastajate personaalset informatsiooni ega tee võimalikuks sinu identifitseerimist. Me ei kasuta analüütikaga seotud küpsiseid (nt Google Analytics, Facebook Pixel).

Meie andmekaitse eest vastutab Merike Maido: merike.maido@hetas.ee

Millised on sinu õigused ja kohustused

Sul on õigus:
 • olla koheldud hoolivalt ja lugupidavalt
 • olla teistega võrdselt koheldud sõltumata oma soost, rahvusest, rassist, sotsiaalsest päritolust, varalisest seisundist ja poliitilistest, usulistest või muudest veendumustest
 • olla kaasatud sind puudutavate otsuste tegemisse
 • teha ettepanekuid teenuste parandamiseks
 • esitada kaebus, kui sa ei ole teenusega rahul ja erapooletule kaebuse käsitlemisele
 • tutvuda teenuse käigus kogutud sind puudutavate dokumentidega


Sul on kohustus: 

 • osaleda kõigis sinu tegevuskavas olevates tegevustes vastavalt kokkuleppele
 • tulla kokkulepitud ajal kohale ning kui sa ei saa seda teha, anda sellest teada vähemalt 24 tundi enne kohtumist (tel 5656 2564 või e-post info@hetas.ee).  Selle põhimõtte mittejärgmisel on meil õigus esitada sulle ärajäänud kohtumise eest arve vastavalt teenuse maksumusele. 
 • olla lugupidav töötajate ning teiste klientide suhtes ning kasutada asutuse vara heaperemehelikult
 • küsida infot ja täpsustusi, kui sulle on mõni asi ebaselge
 • anda teada, kui sinu kontaktandmed muutuvad
 • mitte viibida teenuse saamise ajal meie ruumides või väljaspool meie ruume alkoholi- või teisi narkootilisi aineid tarbinuna

Kuidas saad teha ettepanekut või esitada kaebust meie teenuste kohta

Sinu tagasiside on väga oluline, sest nii saame teha veel paremaks asju, mis on hästi ja parandada asju, mis ei ole nii hästi. Kui sulle miski väga meeldib, siis on kõige toredam, kui ütled seda ise otse töötajale, kes on sinu jaoks midagi olulist teinud.
Ka see on mõistetav, kui sa ei ole mõne asjaga rahul. Usume, et avatult vesteldes saavad paljud probleemid lahenduse. Kui sellest ei piisa, siis saad teha kirjaliku kaebuse. Selle vaatab üle meie juhatus ja vastab sulle kirjalikult 14 päeva jooksul. Tagame kaebuses sisalduvate isikuandmete kaitse. Anonüümseid kaebusi me kahjuks käsitleda ei saa.

Kirjalikku kaebust saad esitada mitmel moel:

Sul on võimalus kaebus esitada ka otse meie teenuste üle järelevalvet tegevatele asutustele: sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse puhul Sotsiaalkindlustusametile ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse puhul Eesti Töötukassale.